ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ปฎิบัติงาน ศบส. 60

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
image

 ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

(4 พ.ย. 63) แพทย์หญิงป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย พร้อมด้วยแพทย์หญิงดวงพร ปิณจีเสคิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข

 ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ณ  ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร

โดยมีแพทย์หญิงดลจรัส ทิพย์มโนสิงห์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ