จำนวนผู้ป่วยจิตเวช และโรคซึมเศร้าของโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร