สายงานพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ชื่อ-นามสกุล

ผ่านการประเมินตามมติคณะกรรมการประเมินผลงาน
สายงานพยาบาลวิชาชีพ/ ครั้งที่/ เมื่อวันที่

Save File

นางสาวกัลยา  เสมอภาค                        ชุดที่ 1 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564DOWNLOAD 
นางสาวทัศนีย์  กาศทิพย์ชุดที่ 1 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564DOWNLOAD 
นายดนัย  งอกศิลป์ชุดที่ 1 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564DOWNLOAD 
นายจิรครินทร์  รัตนศรีชุดที่ 1 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564DOWNLOAD 
นางสาวณัฐพร  เขว้าชัยชุดที่ 1 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564DOWNLOAD 
นางสาวบุษยา  พันธ์หอมชุดที่ 1 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564DOWNLOAD 
นางเบญจวรรณ  ศรีโสภาชุดที่ 5 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564DOWNLOAD 
นางสาวรัชดาภรณ์  แก้วก่าชุดที่ 5 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564DOWNLOAD 
นางสาวอาทิตา  เย็นท่าเรือชุดที่ 4 ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564DOWNLOAD 
นางสาวขนิษฐา  เผือกดีชุดที่ 4 ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564DOWNLOAD 
นางสาวศิวพร  ตรีสุวรรณชุดที่ 4 ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564DOWNLOAD 
นางสาวเสาวนีย์  สุวรรณวิไลชุดที่ 4 ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564DOWNLOAD 
นางสาวศิโรรัตน์  ทรัพย์แตงชุดที่ 4 ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564DOWNLOAD 
นางสาวมินตรา  พุฒนอกชุดที่ 4 ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564DOWNLOAD 
นายนภัสรพี  คันธสารชุดที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565DOWNLOAD
นางสาววดีศิญ  บัวเทศชุดที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565DOWNLOAD
นายณัฐวุฒิ  ราชบาศรีชุดที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565DOWNLOAD
นางสาวจุฑาทิพย์  แสงใสชุดที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565DOWNLOAD
นางสาวฐานิตา  คำครุฑชุดที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565DOWNLOAD
นางสาวจิราภรณ์  รัตนวงศ์ชุดที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565DOWNLOAD
นางสาวอุไรวรรณ  โครงกาบชุดที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565DOWNLOAD
นางสาววิมลรัตน์  ประชุมเหล็กชุดที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565DOWNLOAD
นางสาวธิวาพรรณ  สารทิมชุดที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565DOWNLOAD
นางสาวจิรัชญา  สุภาพจน์ชุดที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565DOWNLOAD
นางสาวกันยารัตน์  กุคำจัดชุดที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565DOWNLOAD
นางสาวกิ่งกาญจน์  จรูญรัตนพิเชียรชุดที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565DOWNLOAD
นางสาวณัฏฐกันย์ ประจันตะเสนชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565DOWNLOAD
นางวิลาวัลย์ อื้อเพชรพงษ์ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565DOWNLOAD
นางสาวนภาพร ภูผายางชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565DOWNLOAD
นายศิริศักดิ์ สิงห์ธนะชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565DOWNLOAD
นางสาวสมัญญา แตงนาวงษ์ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565DOWNLOAD
นางสาวกันติชา รัตนเกื้อกูลชัยชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565DOWNLOAD
นางสาวสมหญิง แสงศรีชุดที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565DOWNLOAD
นางสาวมัลลิกา แสงชูเปี่ยมชุดที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565DOWNLOAD
นางสาวจิดาภา ภูวงษ์ชุดที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565DOWNLOAD
นางสาวมุธิตา สิงห์ธนะชุดที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565DOWNLOAD
นางสาวภัทรวรรณ รอดภัยชุดที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565DOWNLOAD
นางชันลินี น้อยหนูชุดที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565DOWNLOAD
นางสาวสิรินดา กลั่นฤทธิ์ชุดที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565DOWNLOAD
นางสาวเบญจพร วิชัยภาพชุดที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565DOWNLOAD
นางสาวเสาวลักษณ์ โต๊ะฉิมชุดที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565DOWNLOAD
นางสาวศุภัทษร อัยบุตรชุดที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565DOWNLOAD
นางสาวพนิดา ใบพิมายชุดที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565DOWNLOAD
นางสาวหรรษมน แสนสมบูรณ์ชุดที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565DOWNLOAD
นางสาวพัชริตากานต์ แสนสมบูรณ์ชุดที่ 5 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565DOWNLOAD
นางสาวรัตนาภรณ์ ตามเที่ยงตรงชุดที่ 5 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565DOWNLOAD
นางสาวพรพนา พิลาแดงชุดที่ 5 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565DOWNLOAD
นางสาวสมวลัย อภิจิระโภคีชุดที่ 2 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565DOWNLOAD
นางสาวเบญญาภา มงคลวาทีชุดที่ 2 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565DOWNLOAD
นางสาวสมหญิง บุญนะราชุดที่ 2 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565DOWNLOAD
นางสาวสุชาวดี แสงจักรชุดที่ 2 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565DOWNLOAD
นางสาวสุดารัตน์ สุวรรณธาดาชุดที่ 2 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565DOWNLOAD
พันจ่าเอกยุทธนา บุญรอดชุดที่ 2 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565DOWNLOAD
นางสาววิไลพร นามบุปผาชุดที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565DOWNLOAD
นางสาวกัลยา ภูรีภาสกุลชุดที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565DOWNLOAD
นางสาวณัฐธิดา สาธารณะชุดที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565DOWNLOAD
นางสาวโชติกา น้อยม่วงชุดที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565DOWNLOAD
นางสาวพรกมล กองแก้วชุดที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565DOWNLOAD
นางสาววชิรา คุ้มเพื่อนชุดที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565DOWNLOAD
  DOWNLOAD

สายงานการพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการ (เพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง)

ชื่อ-นามสกุล

ผ่านการประเมินตามมติคณะกรรมการประเมินผลงาน
สายงานพยาบาลวิชาชีพ/ ครั้งที่/ เมื่อวันที่

Save File

นางวารุณี  ฉ่ำตะคุ                   ชุดที่ 1 ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564DOWNLOAD 
นางสาวปัญชลิกา  วีระเดชชุดที่ 2 ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564DOWNLOAD 
นางสาวอุดมลักษณ์  สุมขุนทดชุดที่ 2 ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564DOWNLOAD 
นางสาววิลาวัณย์  ขันทวงศ์ชุดที่ 2 ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564DOWNLOAD 
นางสาววริฐา  พรกิจวรกุลชุดที่ 2 ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564DOWNLOAD
นางสาววลัยา  ภูตาโตนชุดที่ 1 ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564DOWNLOAD
นางสาวพิกุล  อรรคจันทร์ชุดที่ 1 ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564DOWNLOAD
นายศุภวรรณ ฦาหาญชุดที่ 1 ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564DOWNLOAD
นายนภัทร  โมคบุรุษชุดที่ 1 ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564DOWNLOAD
นางสาวกาญจนา  โนนพลกรังชุดที่ 2 ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564DOWNLOAD
นางอาจารีย์  รัตนะโสภาชุดที่ 2 ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564DOWNLOAD
นางอรดี  โชติเสนชุดที่ 2 ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564DOWNLOAD
นางสาวสุนารี  ใบยาชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565DOWNLOAD
นางสาวลัดดาภรณ์  เพ็งแจ่มชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565DOWNLOAD
นางสาวพลอย  ภาสน์ภูรีชุดที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565DOWNLOAD
นางสาวกนกวรรณ  เจริญสุขชุดที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565DOWNLOAD
นางสาวชลธิชา  ฤทธ์สว่างชุดที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565DOWNLOAD
นางสาวจุฬารัตน์  อุตสาห์ชุดที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565DOWNLOAD
นางสาวอ่อนนุช  ชินทะวันชุดที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565DOWNLOAD
นางสาวอรุณรัตน์  อุ่นใจชุดที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565DOWNLOAD
นางสาวสุภาวดี  พลภักดีชุดที่ 2 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565DOWNLOAD
นางสาวจิรชยา  นิลคงชุดที่ 2 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565DOWNLOAD
นางรัชนี  สมคิดสรรพ์ชุดที่ 1 ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565DOWNLOAD
นางสาวพัชราภรณ์  อามาตย์มนตรีชุดที่ 1 ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565DOWNLOAD
นางจิราพร  ฉิมมณีชุดที่ 1 ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565DOWNLOAD
นางสาวอังศุมาลิน  สานงามชุดที่ 2 ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565DOWNLOAD
นางสาวณัฐชา  จำปาศรีชุดที่ 2 ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565DOWNLOAD
นางสาวปรารถนา  ปลาเงินชุดที่ 2 ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565DOWNLOAD
นางเพ็ญแข  ศรีพาณิชชุดที่ 2 ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565DOWNLOAD
นางสาวอรชุมา  ทาวรรณ์ชุดที่ 1 ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565DOWNLOAD
นางสาวน้ำเพชร  สมวงษ์ชุดที่ 1 ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565DOWNLOAD
นางอุทุมพร  สุภประกรชุดที่ 1 ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565DOWNLOAD
นางสาวจุฑามาศ  ธุรกิจชุดที่ 2 ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565DOWNLOAD
นางสาวชนุตพร  รัตนมงคลชุดที่ 2 ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565DOWNLOAD
นางสาวสุพัตรา  สานุชุดที่ 2 ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565DOWNLOAD
นางอัชฉราภรณ์  ชันแสงชุดที่ 2 ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565DOWNLOAD
  DOWNLOAD

สายงานเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ (เพื่อเลื่อนระดับชำนาญการ)

ชื่อ-นามสกุล

ผ่านการประเมินตามมติคณะกรรมการประเมินผลงาน
สายงานเทคนิคการแพทย์/ ครั้งที่/ เมื่อวันที่

Save File

นางสาวธวภา  ขึมภูเขียว                   ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564DOWNLOAD 
นางสาวสุฑาพร  พลวิจิตรครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564DOWNLOAD 
นางสาวนิชาดา  เจือบุญครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565DOWNLOAD 
นางสาวสุพรรษา  สุวรรณภานุครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565DOWNLOAD 
  DOWNLOAD

สายงานเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ (เพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง)

ชื่อ-นามสกุล

ผ่านการประเมินตามมติคณะกรรมการประเมินผลงาน
สายงานเทคนิคการแพทย์/ ครั้งที่/ เมื่อวันที่

Save File

นางสาวยุพารัตน์  อินตะรัตน์              ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564DOWNLOAD 
นางขนิษฐา  เรืองรวีรัตน์ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 25
Online
8
icon