สายงานพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ชื่อ-นามสกุล

ผ่านการประเมินตามมติคณะกรรมการประเมินผลงาน
สายงานพยาบาลวิชาชีพ/ ครั้งที่/ เมื่อวันที่

Save File

นางสาวกัลยา  เสมอภาค                        ชุดที่ 1 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564DOWNLOAD 
นางสาวทัศนีย์  กาศทิพย์ชุดที่ 1 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564DOWNLOAD 
นายดนัย  งอกศิลป์ชุดที่ 1 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564DOWNLOAD 
นายจิรครินทร์  รัตนศรีชุดที่ 1 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564DOWNLOAD 
นางสาวณัฐพร  เขว้าชัยชุดที่ 1 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564DOWNLOAD 
นางสาวบุษยา  พันธ์หอมชุดที่ 1 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564DOWNLOAD 
นางเบญจวรรณ  ศรีโสภาชุดที่ 5 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564DOWNLOAD 
นางสาวรัชดาภรณ์  แก้วก่าชุดที่ 5 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564DOWNLOAD 
นางสาวอาทิตา  เย็นท่าเรือชุดที่ 4 ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564DOWNLOAD 
นางสาวขนิษฐา  เผือกดีชุดที่ 4 ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564DOWNLOAD 
นางสาวศิวพร  ตรีสุวรรณชุดที่ 4 ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564DOWNLOAD 
นางสาวเสาวนีย์  สุวรรณวิไลชุดที่ 4 ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564DOWNLOAD 
นางสาวศิโรรัตน์  ทรัพย์แตงชุดที่ 4 ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564DOWNLOAD 
นางสาวมินตรา  พุฒนอกชุดที่ 4 ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564DOWNLOAD 
นายนภัสรพี  คันธสารชุดที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565DOWNLOAD
นางสาววดีศิญ  บัวเทศชุดที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565DOWNLOAD
นายณัฐวุฒิ  ราชบาศรีชุดที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565DOWNLOAD
นางสาวจุฑาทิพย์  แสงใสชุดที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565DOWNLOAD
นางสาวฐานิตา  คำครุฑชุดที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565DOWNLOAD
นางสาวจิราภรณ์  รัตนวงศ์ชุดที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565DOWNLOAD
นางสาวอุไรวรรณ  โครงกาบชุดที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565DOWNLOAD
นางสาววิมลรัตน์  ประชุมเหล็กชุดที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565DOWNLOAD
นางสาวธิวาพรรณ  สารทิมชุดที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565DOWNLOAD
นางสาวจิรัชญา  สุภาพจน์ชุดที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565DOWNLOAD
นางสาวกันยารัตน์  กุคำจัดชุดที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565DOWNLOAD
นางสาวกิ่งกาญจน์  จรูญรัตนพิเชียรชุดที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565DOWNLOAD
  DOWNLOAD