โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ สำนักการแพทย์ เปิดบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เปิดบริการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2566

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
image

โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

เปิดบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เปิดบริการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2566

 

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธ์ุ

เปิดบริการในวัน และเวลาราชการ

เวลา 08.00-16.00 น.

ยื่นบัตรที่เวชระเบียน

และติดต่อห้องทำแผลฉีดยา

 

สิทธิผู้ประกันตนสิทธิโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์

อายุ 50 ปีขึ้นไป

ติดต่อช่อง "ตรวจสอบสิทธิ 80 ปี"