ประกาศสำนักการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดโรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566
image