ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
image

1.ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน รวมจำนวน 12 อัตรา

 -ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 12 อัตรา

**********************

2.ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ รวมจำนวน 131 อัตรา

-ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 46 อัตรา

-ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

-ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา

-ตำแหน่งนักวิชาการเวชสถิติปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา

-ตำแหน่งนักเวชนิทัศน์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

-ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

-ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

-ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา

-ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา

-ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 57 อัตรา

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร