กทม. พร้อมเปิดคลินิก Long COVID ครอบคลุม 9 โรงพยาบาล

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
image

กทม. พร้อมเปิดคลินิก Long COVID ครอบคลุม 9 โรงพยาบาล  


กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการแพทย์ เตรียมพร้อมเปิดคลินิก Long COVID ติดตามอาการแบบ One Stop Service สำหรับผู้มีอาการผิดปกติหลังจากหายติดเชื้อโควิด บริการตรวจประเมิน วินิจฉัยให้การรักษา พร้อมส่งต่อหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพิ่มช่องทางเชื่อมต่อระบบ Smart OPD ผ่านแอปพลิเคชั่น “หมอ กทม.” เริ่มให้บริการตั้งแต่ 9 พ.ค. เป็นต้นไป
นายแพทย์สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เปิดเผยว่า เนื่องจากแต่ละคนตอบสนองต่อเชื้อโควิดแตกต่างกัน อีกทั้ง ปัญหาด้านการหายใจ เป็นปัญหาที่พบบ่อยที่สุดปัญหาหนึ่งในภาวะลองโควิด โดยอาจมีการเกิดแผลเป็น พังผืดในเนื้อปอด ได้กว่าครึ่งของกลุ่มที่มีอาการมากหรือมีโรคประจำตัวอยู่ก่อน หากได้รับการตรวจวินิจฉัยที่เร็ว และได้รับการรักษาที่เหมาะสม สามารถทำให้อาการดังกล่าวหายไปและกลับมาใช้ชีวิตปกติได้เร็วขึ้น จึงเตรียมเปิดคลินิก Long COVID ในโรงพยาบาลทั้ง 9 แห่ง ดังนี้ 
ทุกวันจันทร์ เวลา 13.00-16.0 น.
ณ ARI Clinic โรงพยาบาลตากสิน 
ทุกวันอังคาร เวลา 08.00-12.00 น.
ณ คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
ณ คลินิกวัณโรค โรงพยาบาลสิรินธร 
ทุกวันพุธ เวลา 13.00-16.00 น.
ณ คลินิกอายุรกรรมโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
ณ ARI Clinic โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
ณ คลินิกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น.
ณ คลินิกประกันสุขภาพ โรงพยาบาลกลาง
ณ คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธฺโร อุทิศ 
ณ คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
เพื่อรองรับผู้ที่หายจากการติดเชื้อโควิด-19 ที่พ้นระยะเฉียบพลัน แต่ยังคงมีอาการผิดปกติในระบบต่างๆ ของร่างกาย เช่น หายใจลำบาก หายใจติดขัด หายใจไม่อิ่ม เหนื่อยง่าย อ่อนแรง ไอ เจ็บแน่นหน้าอก และอ่อนเพลียเรื้อรัง ซึ่งผู้ป่วยโควิดที่ได้รับการรักษาจนไม่พบเชื้อส่วนหนึ่ง ยังคงรู้สึกว่าร่างกายยังผิดปกติโดยอาการเรื้อรังที่หลงเหลืออยู่นี้ เรียกว่า ลองโควิด ("Long COVID-19" หรือ "Post COVID-19 Syndrome") ซึ่งจะครอบคลุมการให้คําปรึกษา การตรวจประเมิน การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือตรวจพิเศษ การวินิจฉัย การดูแลรักษา ติดตามอาการ โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ อาทิ แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ จิตแพทย์ นักจิตวิทยา เป็นต้น รวมถึงการส่งต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (ในกรณีจําเป็น)
เบื้องต้นได้วางรูปแบบบริการผู้ป่วยนอก โดยนัดหมายการรับบริการผ่าน BFC ของโรงพยาบาลทั้ง 9 แห่ง และขยายช่องทางให้บริการตรวจรักษาผ่านระบบ Telemedicine ในแอปพลิเคชั่น “หมอ กทม.” เพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเบิกจ่ายค่ารักษาตามสิทธิของผู้ป่วยได้