ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

                           ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
O1โครงสร้าง-แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
O2ข้อมูลผู้บริหาร-แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรง
O3อำนาจหน้าที่-แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด
O4แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน
-แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
O5ข้อมูลการติดต่อ-แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน
O6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง        -แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน                  

                          การประชาสัมพันธ์

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
O7ข่าวประชาสัมพันธ์         -แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือ
ภารกิจของหน่วยงาน                                                                                         

                          การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
O8Q&A                          -แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ 
และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้
สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่องข้อ-
ความถามตอบ, Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น 
O9Social Network-แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์
ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

                            การดำเนินงาน

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
O10แผนดำเนินงานประจำปี   -แสดงแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรุงเทพมหานคร               
O11รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานประจำปี 
รอบ 6 เดือน
-แสดงผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565) ของหน่วยงาน
O12รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี
-แสดงผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของหน่วยงาน

                          การปฏิบัติงาน

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
O13คู่มือหรือมาตรฐานการ    
ปฏิบัติงาน
-แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็น      
มาตรฐานเดียวกัน   

                           การให้บริการ

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
O14คู่มือหรือมาตรฐานการ    
ให้บริการ   
-แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ  
กับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน    
O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้
บริการ
-แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
O16รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจการให้
บริการ
-แสดงผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
O17E-Service-แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

                             แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
O18แผนการใช้จ่ายงบ
ประมาณประจำปี 
-แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี            
O19รายงานการกำกับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี รอบ 6 เดือน
-แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565)
O20รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี
-แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                       
(ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564)

                            การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสุด

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
O21แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือแผนการจัดหาพัสดุ 
-แสดง URL การประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างของระบบ egp.bangkok.go.th
O22ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ
-แสดง URL การประกาศจัดซื้อจัดจ้างแยกตามหน่วยงานของระบบ egp.bangkok.go.th 
O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน
-แสดงข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) โดยรวบรวมเป็นไฟล์ PDF 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565
O24รายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจำปี
-เป็นรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                               การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
O25นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล   
-เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานใน        
ปี พ.ศ. 2565   
O26การดำเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
-แสดงการดำเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากร
บุคคล ในข้อ O25 
O27หลักเกณฑ์การบริหาร  
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
-แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี
พ.ศ. 2565 อย่างน้อยประกอบด้วย
การสรรหาและคัดเลือกบุคคล การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การพัฒนาบุคลากร
O28รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจำปี
-แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

                                 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
O29แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
-แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน         
O30ช่องทางแจ้งเรื่องร้อง
เรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
-แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน
โดยแยกต่างหากจากช่องการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้ง
เบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
O31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
-แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

                              การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
O32ช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็น
-แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตาม
อำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์        
O33การเปิดโอกาสให้เกิด   
การมีส่วนร่วม
-แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มี        
ส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

                                เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
O34นโยบายไม่รับของขวัญ
(NO Gift Policy)
-แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคนจะต้องไม่มีการรับของขวัญ
(NO Gift Policy)       
O35การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร
-จัดส่งภาพข่าวและรายละเอียดการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ 
ผู้บริหารสูงสุด

                              การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
O36การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบประจำปี
-แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้     
เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
O37การดำเนินการเพื่อ
จัดการความเสี่ยง
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
-แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อ
ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

                              การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
O38การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร ตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรม
-แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมการ
ดำเนินการหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึก
ที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

                             แผนป้องกันการทุจริต

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
O39แผนปฏิบัติการป้องกัน  
การทุจริต
-แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงาน
O40รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี รอบ
6 เดือน
-แสดงตารางการรายงานผลจากระบบ e-PlanNACC ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานในรูปแบบ
ไฟล์ PDF 
O41รายงานผลการดำเนิน
การป้องกันการทุจริต
ประจำปี
-แสดงตารางการรายงานผลจากระบบ e-PlanNACC ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานในรูปแบบ
ไฟล์ PDF **ทั้งนี้ ต้องมีการแสดงผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้
จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

                                มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
O42มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน
-แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วย
งานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2565 
O43การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน
-แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน