หนังสือเวียน ประจำวันที่ 14 มกราคม 2565

ลำดับที่

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1

กท 0601/342
ลว. 12 ม.ค. 65

ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

เรื่อง การให้เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดพ้นจากตำแหน่ง และการแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด

2

ด่วน

กท 0601/418
ลว. 13 ม.ค. 65

หน.ส่วนราชการในสังกัด

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพดีด้วยกีฬาสำนักการแพทย์

3

ด่วนที่สุด

กท 0601/ 422
ลว. 13 ม.ค. 65

ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

เรื่อง ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 49)

4

ด่วนที่สุด

กท 0601/ 423
ลว. 13 ม.ค. 65

ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

รื่อง ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 48)

5

กท 0601/ 428
ลว. 13 ม.ค. 65

ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

เรื่อง แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง จำนวน 3 หน่วยงาน

6

กท 0601/ 430
ลว. 13 ม.ค. 65

หน.ส่วนราชการในสังกัด

เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดูแลและพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติราชการ (BMA Onboarding)

7

กท 0601/ 449
ลว. 14 ม.ค. 65

ผอ.รพก. ผอ.รพจ. ผอ.รพร. ผอ.รพข. และ ผอ.รพบ.

เรื่อง ขอเชิญคณะกรรมการตรวจประเมินดำเนินการตามมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+)

8

กท 0601/ 368
ลว. 12 ม.ค. 65

หน.ส่วนราชการในสังกัดเรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)

9

ด่วนที่สุด

กท 0601/475
ลว. 14 ม.ค. 65

ผอ.รพก. ผอ.รพต. ผอ.รพจ. ผอ.รพท. ผอ.รพว. ผอ.รพล. ผอ.รพร. ผอ.รพส.เรื่อง กำหนดเลขที่ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังในการเสนอขอจัดตั้งกองการพยาบาล

หนังสือเวียน ประจำวันที่ 12 มกราคม 2565

ลำดับที่

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1

ด่วนที่สุด

กท 0601/304
ลว. 10 ม.ค. 65

ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

หน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แสดงความคิดเห็นผ่านการตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักนายกรัฐมนตรี

2

กท 0601/305
ลว. 11 ม.ค. 65

หน.ส่วนราชการในสังกัด

เรื่อง แจ้งผลการนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลขข่าวสารฯ อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

3

กท 0601/223
ลว. 10 ม.ค. 65

ผอ.รพก. ผอ.รพต. ผอ.รพจ. ผอ.รพล. ผอ.รพส.

เรื่อง สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

4

กท 0601/220
ลว. 10 ม.ค. 65

ผอ.รพก. และ ผอ.รพล.

เรื่อง สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

หนังสือเวียน ประจำวันที่ 10 มกราคม 2565

ลำดับที่

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1

กท 0601/165
ลว. 6 ม.ค. 65

ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

หน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.

เรื่อง ขอส่งระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมกลาง ครั้งที่ 1 / 2565 วันที่ 11 มกราคม 2565

2

กท 0601/182
ลว. 7 ม.ค. 65

หน.ส่วนราชการในสังกัด

หน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.

เรื่อง แจ้งอัตราว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

3

ด่วนที่สุด

กท 0601/185
ลว. 7 ม.ค. 65

ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 23/2564

4

ด่วนที่สุด

กท 0601/186
ลว. 7 ม.ค. 65

ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

เรื่อง ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครวางตัวเป็นกลางทางการเมืองในการเลือกตั้ง

5

ด่วนที่สุด

กท 0601/187
ลว. 7 ม.ค. 65

ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

เรื่อง บิดาของข้าราชการของโรงพยาบาลถึงแก่กรรม

6

กท 0601/158
ลว. 7 ม.ค. 65

ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

หน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.

เรื่อง ขอส่งระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ ครั้งที่ 
1/2565

หนังสือเวียน ประจำวันที่ 7 มกราคม 2565

ลำดับที่

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1

ด่วนที่สุด

กท 0601/134
ลว. 6 ม.ค. 65

ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

หน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกของสำนักกาแพทย์ ในวันที่ 11 มกราคม 2565

2

ด่วนที่สุด

กท 0601/164
ลว. 7 ม.ค. 65

ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

หน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.

เรื่อง แจ้งคำสั่งสำนักการแพทย์ 

3

กท 0601/175
ลว. 7 ม.ค. 65

ผอ.รพจ. ผอ.รพท. ผอ.สพบ. 

และหน.กลุ่มงานในสังกัดสก.สนพ

เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่ง เรื่อง ย้ายข้าราชการ (1.นายพรเทพ แซ่เฮ้ง 2.นายอดิศร วิตตางกูร)

หนังสือเวียน ประจำวันที่ 6 มกราคม 2565

ลำดับที่

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1

กท 0601/89
ลว. 5 ม.ค. 65

รผอ.สนพ. (นายเพชรพงษ์ฯ)

และผอ.สพบ.

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมหารือการจัดทำมาตรการสาธารณสุขตมแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2564 – 2573

2

ด่วนที่สุด

กท 0601/92
ลว. 5 ม.ค. 65

ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

หน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.

เรื่อง แจ้งคำสั่งสำนักการแพทย์

3

กท 0601/13077
ลว. 21 ธ.ค. 65

ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

หน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมกลาง

4

ด่วนที่สุด

กท 0601/131
ลว. 6 ม.ค. 65

ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

หน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ในวันที่ 11 มกราคม 2565

หนังสือเวียน ประจำวันที่ 5 มกราคม 2565

ลำดับที่

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1

กท 0601/25
ลว. 4 ม.ค. 65

ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมบริจาคช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัย

2

ด่วนที่สุด

กท 0601/24
ลว. 4 ม.ค. 65

ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

เรื่อง ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดสถานที่ กิจการหรือกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้เป็นกรณีเฉพาะเพื่อเทศกาลปีใหม่

3

กท 0601/23
ลว. 4 ม.ค. 65

ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

เรื่อง ขอให้รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่าง ๆ (ระหว่างเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2564)

4

กท 0601/45
ลว. 4 ม.ค. 65

ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บริจาคทรัพย์และสิ่งของเพื่อช่วยเหลือนักเรียน (และครอบครัว) ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุเพลิงไหม้

5

กท 0601/12
ลว. 4 ม.ค. 65

หน.ส่วนราชการในสังกัด สนพ.

เรื่อง โครงการรณรงค์ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด

6

กท 0601/67
ลว. 4 ม.ค. 65

ผอ.โรงพยาบาลในสังกัด

เรื่อง ขอให้เสนอหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการพิจารณายกเว้นหรือลดหย่อนค่าบริการทางการแพทย์

หนังสือเวียน ประจำวันที่ 4 มกราคม 2565

ลำดับที่

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1

กท 0601/13362
ลว. 29 ธ.ค. 64

ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

เรื่อง ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบชุดปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการและลูกจ้างฯ

หนังสือเวียน ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2564

ลำดับที่

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1

ด่วนที่สุด

กท 0601/13319
ลว. 28 ธ.ค. 64

ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

หน.กค. หน.กจ. หน.กนต.

(สก.สนพ.)

เรื่อง ขอแก้ไขรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกของสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564

2

กท 0601/13348
ลว. 29 ธ.ค. 64

หน.ส่วนราชการในสังกัด

เรื่อง ผลการพิจารณายกเว้นค่าน้ำประปาสำหรับโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อของกรุงเทพมหานคร 

3

ด่วนที่สุด

กท 0601/13433
ลว. 30 ธ.ค. 64

หน.ส่วนราชการในสังกัด

เรื่อง แจ้งยกเลิกการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี พ.ศ. 2565

หนังสือเวียน ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2564

ลำดับที่

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1

กท 0601/13270
ลว. 27 ธ.ค. 64

ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

เรื่อง ขอส่งหนังสือรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 - 2563

2

ด่วนที่สุด

กท 0601/13349
ลว. 29 ธ.ค. 64

ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 12/2564 และการบรรจุเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1 / 2565

3

กท 0601/13338
ลว. 28 ธ.ค. 64

ผอ.รพค.

เรื่อง ขอรับรองการจัดเก็บขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และกากไขมันจากระบบบำบัดน้ำเสีย

4

กท 0601/13264
ลว. 27 ธ.ค. 64

ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง 

หนังสือเวียน ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2564

ลำดับที่

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1

กท 0601/13282
ลว. 27 ธ.ค. 64

ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา

2

ด่วนที่สุด

กท 0601/13164
ลว. 23 ธ.ค. 64

หน.ส่วนราชการในสังกัด

เรื่อง ประกาศสำนักการแพทย์ เรื่อง แนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักการแพทย์ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งฯ

3

กท 0601/13280
ลว. 27 ธ.ค. 64

ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

เรื่อง ขอขอบคุณ

4

กท 0601/13281
ลว. 27 ธ.ค. 64

ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

เรื่อง ช่องทางการติดต่อราชการของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

5

กท 0601/13283
ลว. 27 ธ.ค. 64

ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

เรื่อง ขอส่งสำนาคำสั่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ

6

กท 0601/13284
ลว. 27 ธ.ค. 64

ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

เรื่อง ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 705 รายการและวัสดึ 1 รายการ (11 ชิ้น)

7

กท 0601/13291
ลว. 27 ธ.ค. 64

ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

เรื่อง เลื่อนเวลาการบรรยาย เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(HR Analytics)

8

กท 0601/13289
ลว. 27 ธ.ค. 64

หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.

เรื่อง การกำชับการปฏิบัติงานฐานข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวและบุคคลในครอบครัวลูกจ้างชั่วคราว

หนังสือเวียน ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2564

ลำดับที่

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1

กท 0601/13183
ลว. 23 ธ.ค. 64

หน.ส่วนราชการในสังกัด

เรื่อง ส่งมอบ “ชุดของขวัญจากใจสำนักการแพทย์”

2

กท 0601/13082
ลว. 23 ธ.ค. 64

หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.

เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่ง ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ครั้งที่ 1 / 2564

3

กท 0601/13177
ลว. 23 ธ.ค. 64

ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

เรื่อง ส่งสำนักการแพทย์ ที่ 1268/2564 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์

4

กท 0601/13196
ลว. 23 ธ.ค. 64

ผอ.รพก. ผอ.รพต. ผอ.รพจ. 

ผอ.รพท. ผอ.รพว. ผอ.รพล. ผอ.รพร. ผอ.รพส

เรื่อง แจ้งโครงการเคทีซีช่วยแบ่งเบาค่ารักษาพยาบาล

5

กท 0601/13207
ลว. 24 ธ.ค. 64

หน.ส่วนราชการในสังกัด

เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น

6

ด่วนมาก

กท 0601/13214
ลว. 24 ธ.ค. 64

ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.

ผอ.รพก. ผอ.รพจ. และ ผอ.รพจ.

เรื่อง ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น