ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประมูลซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน และรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 ตัน จำนวน 3 คัน ด้วยระบบดิเล็กทรอนิกส์

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประมูลซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน และรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 ตัน จำนวน 3 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารแนบ