ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประมูลจ้างเหมางานปรับปรุงสถานีดับเพลิงคลองเตย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประมูลจ้างเหมางานปรับปรุงสถานีดับเพลิงคลองเตย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ