ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563