ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 12 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563