ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 : ฝ่ายการศึกษา)

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565