ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแต่งกายและเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฝ่ายรักษาฯ)

วันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565