ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ฝ่ายการศึกษา)

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564
image