ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมายามรักษาคามปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร) ฝ่ายการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564