ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปีการศึกษา 2564 ฝ่ายการศึกษา)

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564