ตกลงราคา-จ้างทำป้ายปิดประกาศหน่วยออกเสียงประชามติ

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ตกลงราคา-จ้างทำป้ายปิดประกาศหน่วยออกเสียงประชามติ 
ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร จำนวน 130 ป้าย
เอกสารแนบ