มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง (ได้แก่ทะเบียนพินัยกรรม ทะเบียนมูลนิธิ ทะเบียนสมาคม ทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนมัสยิดอิสลาม ทะเบียนศาลเจ้า ทะเบียนสัตว์พาหนะ ทะเบียนนิติกรรม) การฌาปนกิจสงเคราะห์ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย การสอบสวนรับรองบุคคล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเลือกตั้ง การทำประชามติและประชาพิจารณ์ การจัดทำแผนพัฒนาเขต การคุ้มครองผู้บริโภค การบริหารและบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องทุกข์ การสื่อสารและรับส่งวิทยุ การประชุม งานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน งานลูกเสือชาวบ้าน งานมวลชน งานเขตเคลื่อนที่ งานสภาเขต งานราชการส่วนภูมิภาค งานทะเบียนพาณิชย์ งานยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนการติดตามประเมินผล งานบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณและธุรการ งานช่วยอำนวยการและเลขานุการ งานพิธีการ งานดูแลและรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และยานพาหนะกลาง งานสารสนเทศ งานราชการประจำทั่วไปของสำนักงานเขต งานที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะและหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มจดทะเบียนสมาคม

แบบรับรองของบุคคลผู้จะเป็นกรรมการสมาคม  

•   เปิดอ่านเอกสาร PDF

แบบคำขอจดทะเบียนสมาคม ส.ค.1 

•   เปิดอ่านเอกสาร PDF

แบบคำขอจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม ส.ค.2 

•   เปิดอ่านเอกสาร PDF

แบบคำขอจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม ส.ค.3 

•   เปิดอ่านเอกสาร PDF

ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับ เก่า ใหม่ 

•   เปิดอ่านเอกสาร PDF

ตัวอย่างข้อบังคับสมาคม3 

•   เปิดอ่านเอกสาร PDF

แบบฟอร์มจดทะเบียนมูลนิธิ  

แบบข้อบังคับของมูลนิธิ  

•   เปิดอ่านเอกสาร PDF

แบบข้อบังคับที่ขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง 

•   เปิดอ่านเอกสาร PDF

แบบคำขอจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ หรือคำขอจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิ ม.น.2 

•   เปิดอ่านเอกสาร PDF

แบบคำขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ ม.น.1 

•   เปิดอ่านเอกสาร PDF

แบบบัญชีรายชื่อกรรมการมูลนิธิ 

•    เปิดอ่านเอกสาร PDF

แบบแจ้งการเลิกมูลนิธิ ม.น.6 

•   เปิดอ่านเอกสาร PDF

แบบหนังสือคำมั่นสัญญา 

•   เปิดอ่านเอกสาร PDF

แบบฟอร์มจดทะเบียนพาณิชย์ 

แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์
 
•  เปิดอ่านเอกสาร PDF

แบบหนังสือยินยอมให้ใช้อาคารสถานที่เป็นสถานประกอบการ 

•   เปิดอ่านเอกสาร PDF