มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาชุมชน และสังคมทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต เช่น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การเสริมสร้างศักยภาพของผู้นำชุมชน องค์กรชุมชนและเครือข่ายชุมชน การพัฒนาสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย การจัดให้มีองค์กรประชาชนในรูปแบบคณะกรรมการชุมชน การส่งเสริมสนับสนุนและจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน กองทุนพัฒนาชุมชน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง การปรับปรุงชุมชน การรื้อย้ายชุน การประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อจัดหาที่อยู่ชั่วคราว การส่งเสริมอาชีพ การจัดหาแหล่งจำหน่ายผลผลิต การดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์ฝึกอาชีพ การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว การดำเนินการเกี่ยวกับยาเสพติด การสงเคราะห์สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็ก การควบคุมดูแลการดำเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กและสถานสงเคราะห์ ศูนย์เยาวชน ห้องสมุด บ้านหนังสือ ศูนย์กีฬา และลานกีฬา การดำเนินการเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ การให้บริการ และจัดกิจกรรมนันทนาการด้านดนตรี กีฬา ห้องสมุด ฯลฯ งานสภาเยาวชนเขต การอนุรักษ์ส่งเสริม เผยแพร่ ฟื้นฟู บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น งานสภาวัฒนธรรมเขต งานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การสนับสนุนและประสานการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว การให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการเกษตรและสภาพแวดล้อมเพื่อการเกษตร การดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 


สวัสดิการผู้พิการ 

หลักเกณฑ์การลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพความพิการ
คุณสมบัติของผู้พิการ 

- มีสัญชาติไทย 
- มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของพื้นที่เขตคลองเตย
- มีบัตรประจำตัวผู้พิการ 

หลักฐานการยื่นลงทะเบียนผู้พิการ 

1. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด พร้อมตัวจริง 
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด พร้อมตัวจริง 
3. สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ จำนวน 1 ชุด 
4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารประเภท ออมทรัพย์ จำนวน 1 ชุด ( ธนาคารใดก็ได้ เป็นประเภทออมทรัพย์ ) 

** เริ่มจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยความพิการ เดือนตุลาคม 2558 

กรณียื่นคำร้องแทน  

1. ผู้พิการต้องมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการแทน  จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้พิการ จำนวน 1 ชุด และของผู้รับมอบ จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้พิการ  จำนวน 1 ชุด และสำเนาของผู้รับมอบ จำนวน 1 ชุด  
4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์  จำนวน 1 ชุด

 


สวัสดิการผู้สูงอายุ

หลักเกณฑ์การลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ 1
หลักเกณฑ์การลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ 2
คุณสมบัติของผู้สูงอายุ

1. มีสัญชาติไทย
2. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของพื้นที่เขตคลองเตย
3. เป็นผู้เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2498 ( 1 มกราคม - 30 กันยายน 2498 )
4. ไม่เป็นผู้รับเงินบำนาญ บำเหน็จ รายเดือน หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักฐานการยื่นลงทะเบียนผู้สูงอายุ

1. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด พร้อมตัวจริง  
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด  พร้อมตัวจริง 
3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ จำนวน 1 ชุด  ( ธนาคารใดก็ได้ เป็นประเภทออมทรัพย์ )

กรณียื่นคำร้องแทน ผู้สูงอายุ

1. ผู้สูงอายุต้องมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สูงอายุ จำนวน 1 ชุด และของผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สูงอายุ  จำนวน 1 ชุด และสำเนาของผู้รับมอบ จำนวน 1 ชุด  
4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์  จำนวน 1 ชุด
  • การยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (2,000บาท)
  • ผู้ยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพ ผู้สูงอายุตามประเพณี ให้ผู้รับผิดชอบในการจัดการศพ
  • ยื่นคำขอในท้องที่ที่ผู้สูงอายุอยู่ในทะเบียนบ้านขณะถึงแก่ความตาย ภายในกำหนด 30 วัน  นับแต่วันที่ออกใบมรณบัตร
ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
2. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของพื้นที่เขตคลองเตย

หลักฐานการยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

1. แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (แบบ สทส.01)  รับได้ที่สำนักงานเขต
2. ใบมรณบัตร ฉบับจริง พร้อมสำเนา 2 ฉบับ
3. ทะเบียนบ้านของผู้สูงอายุที่เสียชีวิต ฉบับจริง พร้อมสำเนา 2 ฉบับ และของผู้ยื่นคำขอ ฉบับจริง พร้อมสำเนา 2 ฉบับ 
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่าย และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ จำนวน 2 ฉบับ
 


ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นคำร้อง

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เขตคลองเตย ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน
3. ประสบปัญหาเดือดร้อน ยากจน หรือไร้ที่พึ่ง

หลักฐาน

1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. ใบรับรองแพทย์
4. แผนที่บ้านพอสังเขป
  • อัตราเบิกจ่าย ไม่เกินครั้งละ 1,000 บาท และติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 ครั้ง/ครอบครัว
 

​​
เงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นคำร้อง

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย และอายุไม่เกิน 25 ปี
2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตคลองเตย ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน
3. กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาระดับอนุบาลถึงปริญญาตรี และมีหนังสือรับรองของสถานศึกษา
4. บิดา มารดา หรือเฉพาะบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง ประสบภาวะอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ตาย ทอดทิ้ง สาบสูญ ต้องโทษจำคุก พิการ ทุพพลภาพ ป่วยทางร่างกาย หรือจิตใจ ประสบ สาธารณภัยหรือเหตุอื่นจนไม่สามารถประกอบ อาชีพเลี้ยงครอบครัวตามควรแก่อัตภาพ

หลักฐาน

1. สูติบัตรหรือบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. หนังสือรับรองจากสถานศึกษา
4. แผนที่บ้านพอสังเขป 

 
 ระดับการศึกษา อัตราเบิกจ่ายทุน (คน/ปี)
 1. อนุบาลและประถมศึกษา  ไม่เกิน 3,000 บาท
 2. มัธยมศึกษาตอนต้น  ไม่เกิน 3,500 บาท
 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ไม่เกิน 4,000 บาท
 4. อนุปริญญา  หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง  ไม่เกิน 4,500 บาท
 5. ระดับปริญญาตรี  ไม่เกิน 5,000 บาท 
  

​​
เงินสงเคราะห์ทุนประกอบวิชาชีพ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นคำร้อง

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตคลองเตย ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน
3. ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อน ยากจน เพราะเหตุหัวหน้าครอบครัวหรือผู้หาเลี้ยงครอบครัวตาย ทอดทิ้ง สาบสูญ ต้องโทษจำคุก พิการ ทุพพลภาพป่วยทางร่างกายหรือจิตใจ หรือเหตุอื่นจนไม่สามารถ ประกอบอาชีพเลี้ยง ครอบครัว ตามควรแก่อัตภาพ

หลักฐาน

1. สูติบัตรหรือบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. แผนที่บ้านพอสังเขป 
  • อัตราเบิกจ่าย - เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินครอบครัว ละ 5,000 บาท/ปี

หลักเกณฑ์และวิธีปฏบัติเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
ดาวน์โหลด

 

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

แบบแสดงความจำนงรับเงินเบี้ยความพิการ

แบบคำขอ เงินค่าจัดการศพ

แบบใบสำคัญรับเงิน ค่าจัดศพ

แบบสอบการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

แบบสอบบันทึกข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP

แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
อัพเดทวันที่ 19 มีนาคม 2564

แบบคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
อัพเดทวันที่ 19 มีนาคม 2564

แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปรงบประมาณ พ.ศ. 2564
อัพเดทวันที่ 19 มีนาคม 2564

แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
อัพเดทวันที่ 19 มีนาคม 2564