มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดี และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 


การเปรียบเทียบคดี

พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ที่ใช้ในการพิจารณาเปรียบเทียบคดี
  • พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
  • พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (กรณีความผิดจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)
  • พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
  • พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510
  • พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508
หลักฐาน

1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือแสดงตนกรณีเป็นชาวต่างประเทศ
2. หนังสือขอเชิญพบของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี)
3. สำเนาบันทึกการจับกุม (ถ้ามี)
4. สำเนาบัญชียึดหรืออายัดของกลาง (ถ้ามี)
5. หลักฐานการเป็นเจ้าของ / ผู้ครอบครองทรัพย์สิน เช่น คู่มือการจดทะเบียนรถ สัญญาซื้อขายอาคาร โฉนดที่ดิน ฯลฯ
6. กรณีเป็นนิติบุคคล ใช้หลักฐานหนังสือบริคณห์สนธิพร้อมประทับตรานิติบุคคล
  • ชำระค่าปรับได้ที่ ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตพื้นที่ที่มีการกระทำผิด


การชำระค่าปรับทางปกครอง  กรณีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครองของเจ้าพนักงาน

หลักฐาน

1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือแสดงตนกรณีเป็นชาวต่างประเทศ
2. หนังสือเตือนให้ปฏิบัติตามคำสั่ง
3. หนังสือแจ้งให้มาชำระค่าปรับ
4. กรณีเป็นนิติบุคคล ใช้หลักฐานหนังสือบริคณห์สนธิพร้อมประทับตรานิติบุคคล​​
  • ชำระค่าปรับได้ที่ ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตพื้นที่เกิดเหตุ


​การขออนุญาต  ติดตั้ง ตาก แขวน วัตถุ ปิด ทิ้ง โปรย แผ่นประกาศ ขออนุญาตนำสัตว์ไปตามถนน หรือบริเวณที่ประกาศห้ามไว้

หลักฐาน

1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือแสดงตนกรณีเป็นชาวต่างประเทศ
2. หนังสือคำขออนุญาต รายละเอียดประกอบคำขอ (ระยะเวลา สถานที่ รูปแบบ ฯลฯ)
3. แผนผัง ภาพถ่าย (ถ้ามี)
  • ชำระค่าปรับได้ที่ ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตพื้นที่ที่ขออนุญาต


แบบฟอร์มต่างๆ

แบบคำร้องขออนุญาตการต่างๆ 

•   เปิดอ่านเอกสาร PDF

แบบคำร้องขออนุญาตโฆษณา 

•   เปิดอ่านเอกสาร PDF