ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร
·         1.พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
·         2.พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
·         3.พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ
·         4.เพิ่มขีดความสามารถของนักเรียนเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน
·         5.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมทั้งในและต่างประเทศในการจัดการศึกษา
·         6.เพิ่มโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
·         7.เร่งรัดการส่งเสริมสุขภาพของเด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
·         8.เสริมสร้างความปลอดภัยของนักเรียน
·         9.ส่งเสริมโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

วิสัยทัศน์ ฝ่ายการศึกษาเขตคลองเตย        
พัฒนาการศึกษา      ส่งเสริมการเรียนรู้         ควบคู่การมีส่วนร่วม   บุคลากรการศึกษาพัฒนาก้าวไกล”

ฝ่ายการศึกษามีความมุ่งมั่นที่จะผนึกกำลังร่วมกับโรงเรียนและทุกภาคส่วนของสังคมในการยกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ เพื่อสร้างนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ มีความสุขและรู้จักเอื้ออาทรต่อสังคม รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา 

พันธกิจ ฝ่ายการศึกษาเขตคลองเตย

            1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
            2. พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคม
            3. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม
            4. พัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
 
นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
 
มหานครแห่งการเรียนรู้
 
1.ขยายการดูแลนักเรียน จากอิ่มท้องสมองดีสู่มีวินัย  
-นักเรียนโรงเรียนกรุงเทพมหานคร อิ่มท้อง สมองดี ปลอดภัย มีวินัย โตไปไม่โกง โตไปไม่เสพ
-เรียนฟรี นักเรียนโรงเรียนกรุงเทพมหานครมีทักษะชีวิต
-รถรับส่งนักเรียนกรุงเทพมหานคร ฟรี ในพื้นที่เดินทางไม่สะดวก 
-บริการหมวกกันน็อก สำหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

2.เด็กกรุงเทพฯ ภาษาอังกฤษแข็งแรง พร้อมรับประชาคมอาเซียน
-กวดวิชาโดยสถาบันกวดวิชาชื่อดังให้นักเรียน ม.๓ ม.๖ ครบทุกโรงเรียน
-ส่งเสริมศักยภาพของมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครในการผลิตบัณฑิตสอนหลักสูตรต่อเนื่อง และร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

3.ห้องสมุดแห่งการเรียนรู้และศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน   
-ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยเปิดห้องสมุดเพื่อการศึกษาให้ครบทุกโรงเรียน
-ส่งเสริมการอ่าน ตามโครงการ UNESCO "กรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลก ๒๕๕๖"

4.ขยายโอกาสการเข้าถึงระบบการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
- ติดตั้ง WiFi ความเร็วสูง ๔ MB ๕,๐๐๐ จุด ฟรี เน้นโรงเรียน  ห้องสมุด    สวนสาธารณะ และสถานที่อื่นๆของ กรุงเทพมหานคร

 

โครงการ/กิจกรรมของฝ่ายการศึกษา
 
1.การประชุมครู
2.การฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด
3.การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
4.การสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
5.การจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
6.โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน
7.การส่งเสริมพัฒนาตนเองเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพสำหรับครู ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
8.การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้
9.โครงการสอนภาษาจีน
10.การพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต
11.โครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
12.การสัมมนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือกลุ่มโรงเรียน
13.โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย
14.โครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
15.การสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะพาน
16.โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
17.พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
18.พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
19.การส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
20.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
21.การสัมมนาผู้บังคับบัญชายุวกาชาดกลุ่มโรงเรียน

 

เข้าโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ได้อะไรฟรีบ้าง

1.ค่าเครื่องหมายวิชาพิเศษ ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
2.ค่าชุด ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพละ                        
3.ค่าหนังสือห้องสมุด      
4.ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5.ค่าวัสดุการศึกษา          
6.ค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน
7.ค่าแบบฝึกหัด               
8.ค่าพาหนะบริการสุขภาพ
9.ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา      
10.ค่าอาหารกลางวัน
11.ค่าเครื่องแบบนักเรียน
12.ค่าอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว
13.ค่าเวชภัณฑ์               
14.ค่าหนังสือเสริมการเรียน
15.ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์    
16.ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน
17.ค่าแบบเรียน/เตรียมความพร้อม
18.ค่าอาหารเสริม (นม)
19.ค่าจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ
20.ค่าประกันอุบัติเหตุ
 

การแจ้งเด็กในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียน  เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงย่างเข้าปีที่สิบหก  จะต้องเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา  เว้นแต่ผู้ที่สอบได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หลักฐานที่ใช้

- ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
- สูติบัตร
- บัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรข้าราชการ  พนักงานองค์การของรัฐ
 

การขอผ่อนผันยกเว้นเด็กในเกณฑ์

หลักฐานที่ใช้

- บัตรประจำตัวบิดา  มารดา  หรือผู้ปกครอง

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- ใบรับรองแพทย์
 

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน 

•   เปิดอ่านเอกสาร PDF