มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม  การเก็บขนมูลฝอย (ยกเว้นมูลฝอยในแม่น้ำเจ้าพระยา  เรือท่องเที่ยว และเรือสินค้า)  การสูบขนถ่ายสิ่งปฏิกูล การจัดเก็บค่าธรรมเนียม  การเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  การปลูก ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้  การพิจารณาอนุญาตตัดและขุดย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะ  การจัดทำแผนการปลูกต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบ  การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโบราณสถาน  สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม  การสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
 
กลุ่มงานรักษาความสะอาด


     1. ขอรับบริการเก็บเศษวัสดุ

          ขั้นตอนการขอรับบริการ
                - กรอกรายละเอียดตามแบบคำร้องขอรับบริการ
         
           ค่าธรรมเนียม
               (ตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บและขนส่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2546) 

     2. ขอรับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
         
           ขั้นตอนการขอรับบริการ
                - กรอกรายละเอียดตามแบบคำร้องขอรับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
 
          ค่าธรรมเนียม
              (ตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บและขนส่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2546) 
             
              ลูกบาศก์เมตรละ 250 บาท
                      - กรณีเศษไม่ถึงครึ่งลูกบาศก์เมตร  คิดราคาเพิ่ม 150 บาท
                      - กรณีเศษถึงครึ่งลูกบาศก์เมตร หรือเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรคิดเพิ่มเป็นหนึ่งลูกบาศก์เมตร 
 
 
กลุ่มงานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้

     1. ขอรับบริการตัดต้นไม้
         
             ขั้นตอนการขอรับบริการ
                - กรอกรายละเอียดตามแบบคำร้องขอรับบริการ    
 

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบคำร้องขออนุญาตการต่างๆ 

•   เปิดอ่านเอกสาร PDF

แบบคำร้องขอรับบริการดูดไขมัน

•   เปิดอ่านเอกสาร PDF

แบบคำร้องขอรับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

•   เปิดอ่านเอกสาร PDF

อัตราค่าบริการต่างๆ
 •  เปิดอ่านเอกสาร PDF