มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร (ได้แก่ ภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย) การสืบทรัพย์ผู้ค้างชำระภาษีที่อยู่ในพื้นที่เขต การดำเนินคดีแก่ผู้ค้างภาษี การจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ การจัดทำสถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท การรายงานการจัดเก็บภาษี และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 

การยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

ให้เจ้าของโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.๒) ณ สำนักงานเขต ซึ่งโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ตั้งอยู่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี : อัตราค่าภาษีร้อยละ 12.5 ขอค่ารายปี (ค่ารายปี หมายถึง จำนวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่ง ๆ ในกรณีที่ทรัพย์สินนั้นให้เช่าให้ถือว่าค่าเช่านั้นคือค่ารายปี แต่ถ้าเป็นกรณีที่ มีเหตุอันสมควรที่ทำให้พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าค่าเช่านั้นมิใช้จำนวนเงินอันสมควรที่จะให้เช่าได้ หรือเป็นกรณีที่หาค่าเช่าไม่ได้เนื่องจากแจ้งของทรัพย์สินดำเนินการเอง หรือด้วยเหตุประการอื่น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ มีอำนาจประเมินค่ารายปีได้ โดยคำนึงถึงลักษณะทรัพย์สินขนาด พื้นที่ ทำเล ที่ตั้ง และบริการสาธารณะที่ทรัพย์สินนั้น ได้รับประโยชน์)

หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นแบบภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 2) 

1. โฉนดที่ดิน ที่ปลูกสร้างโรงเรือน 
2. หนังสือสัญญาซื้อขาย , ให้เช่า ที่ดิน หรือ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 
3. ใบอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคาร ใบอนุญาตให้ใช้อาคาร 
4. ใบให้เลขหมายประจำบ้าน 
5. สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของโรงเรือน สำเนาทะเบียนบ้านของโรงเรือนที่พิกัดภาษี 
6.  บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
7. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขทะเบียนการค้า 
8. หลักฐานการเปิดดำเนินกิจการ เช่น หนังสือรับรองจดทะเบียน ทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์ 
9. สำเนางบการเงิน (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
10. หลักฐานของสรรพากรเช่น ภ.พ. 01 ,ภ.พ. 09, ภ.พ. 20 
11. ใบอนุญาตตั้งและ / หรือประกอบกิจการโรงงาน 
12. ใบอนุญาตติดตั้งเครื่องจักร 
13. ใบอนุญาตของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
14. ใบเสร็จค่าติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา ไฟฟ้า 
15. สัญญาเช่าโรงเรือนที่พิกัดภาษี 
16. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ด้วยตนเองพร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย) 
17. หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์โรงเรือนที่พิกัดภาษี 

หมายเหตุ  ให้ผู้รับประเมิน หรือเจ้าของโรงเรือน ถ่ายสำเนาหลักฐาน เอกสารที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นพร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องกำกับทุกฉบับ มาขอรับแบบยื่นภาษีโรงเรือนและที่ดินได้ที่สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร
 

การยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ 

อัตราค่าภาษี คำนวณตามพื้นที่ป้าย (กว้าง x ยาว) เป็นตารางเซนติเมตร ตามประเภทป้าย ดังนี้ 
  • ป้ายประเภท 1 เป็นป้ายที่มีแต่อักษรไทยเพียงอย่างเดียวเท่านั้น คิดอัตรา 3 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร 
  • ป้ายประเภท 2 เป็นป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพหรือปนกับเครื่องหมายอื่นทั้งหมด คิดอัตรา 20 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร 
  • ป้ายประเภท 3 เป็นป้ายที่ไม่มีอักษรไทยหรือเป็นป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมด อยู่ใต้หรืออยู่ต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ คิดอัตรา 40 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร 
หมายเหตุ ป้ายทุกป้ายที่คำนวณค่าภาษีแล้วมีค่าภาษีต่ำกว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีอย่างต่ำป้ายละ 200 บาท 

หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นแบบภาษีป้าย

เจ้าของป้ายซึ่งแสดงป้ายชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค่าหรือประกอบกิจการอื่น โดยมีเจตนาเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีใดๆ ก็ตามมีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้าย กรณีที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายได้ ผู้ครอบครองป้าย เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่เป็นที่ติดตั้งป้าย เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายตามลำดับ

การยื่นแบบ ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ณ ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตคลองเตยดังนี้

• กรณีป้ายโฆษณาที่ติดตั้งใหม่ ให้ยื่นแบบ (ภ.ป.1) ภายใน 15 วัน
• กรณีป้ายที่ชำระค่าภาษีป้ายต่อเนื่องทุกปี ให้ยื่นแบบ (ภ.ป. 1) ได้ตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม ของทุกปี
• กรณีป้ายที่ชำระค่าภาษีป้ายประจำปีแล้วต้องการเปลี่ยนแปลงป้าย ให้มาแจ้ง ภายใน 15 วัน
• หากท่านปลดป้ายลงเนื่องจากเลิกกิจการกรุณาแจ้งให้ทราบภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี 

เอกสารประกอบการยื่นแบบ (ภ.ป.1) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง 

• ใบอนุญาตติดตั้งป้าย , ใบเสร็จรับเงินค่าทำป้าย
• รูปถ่ายป้าย , วัดขนาดความกว้าง x ยาว
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
• เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขที่ทะเบียนการค้า (กรณีนิติบุคคล)
• กรณีเจ้าของป้ายเป็นนิติบุคคลให้แนบหนังสือรับรองสำนักงานทะเบียนทุ้นส่วนบริษัท , ทะเบียนพาณิชย์และหลักฐานของสรรพากร เช่น 
ภ.พ. 01 , ภ.พง 09, ภ.พ. 20
• หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ด้วยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย) และใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั้งสุดท้าย 
(ถ้ามี)

กรณีภาษีป้าย (รายเก่า) ที่ยื่นชำระทุกปี 

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของเจ้าของป้าย
• สำเนาใบเสร็จของสรรพกร ในกรณีเจ้าของป้ายเป็นนิติบุคคล 

หมายเหตุ มาขอรับแบบยื่นภาษีป้ายได้ที่สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร 
 

การยื่นแบบและการชำระเงินภาษีบำรุงท้องที่

หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นแบบภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2549 ต้องยื่นแบบเพื่อประเมินใหม่ ภาษีในเดือนมกราคม พ.ศ. 2549 

1. สำเนาโฉนดที่ดิน (ถ่ายเอกสารทุกหน้า) 
2. หนังสือสัญญาซื้อขาย ในกรณีที่ขายที่ดินไปบางส่วนหรือทั้งหมด 
3. สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน 
4. สำนาบัตรประชาชนของเจ้าของที่ดิน 
5. หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่เจ้าของที่ดินไม่สามารถมายื่นแบบด้วยตนเอง 
  • กรณีเป็นรายเก่าที่เคยยื่นเสียภาษีแล้ว ให้นำใบเสร็จชำระเงินปีเก่ามาแสดงด้วย

หมายเหตุ มาขอรับแบบยื่นภาษีบำรุงท้องที่ได้ที่สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร 
 

 แบบฟอร์มต่างๆ

แบบคำร้องขออนุญาตการต่างๆ 
•   เปิดอ่านเอกสาร PDF

คำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุด
ตามมาตรา 32 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

•   เปิดอ่านเอกสาร PDF

คำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ตามมาตรา 73 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

•   เปิดอ่านเอกสาร PDF

แบบฟอร์มเพื่อยื่นแบบภาษีต่างๆ
• หนังสือขอผ่อนชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน 3 งวด ตามกฎกระทรวง
• แบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภ.บ.ท. 5
• แบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภ.ร.ด. 2
• แบบแสดงรายการภาษีป้าย ภ.ป.1
 

สำหรับการยื่นแบบภาษีทั้ง 3 ประเภท ของสำนักงานเขตคลองเตยใน ปีภาษี พ.ศ. 2549 เฉพาะภาษีรายที่เคยยื่นชำระภาษีมาตลอด และไม่มีรายการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ ผู้เสียภาษีสามารถติดต่อทางโทรศัพท์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และนัด วัน เวลา ในการมาติดต่อชำระภาษี