จำนวน 4 โรงเรียน
 

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน สถานที่ตั้ง ผู้อำนวยการ โทรศัพท์
1 โรงเรียนดาราคาม 932 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง นางกรภัค  จิรคุณถาวร 0 2391 2422
2 โรงเรียนสายน้ำผึ้ง 186 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน นางวรรณดี นาคสุขปาน 0 2258 2234
3 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 293 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน นายสุเทพ เจริญสันดร 0 2258 2232
4 โรงเรียนปทุทคงคา 920 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง นายสุนันทวิย์  พลอยขาว 0 2392 2576

ข้อมูลฝ่ายการศึกษา ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2558