ประวัติ

  ตำบลคลองเตย ได้ชื่อตามคลองอันเป็นสัญลักษณ์ของท้องถิ่น สันนิษฐานจากชื่อเรียก ต้นเตย ที่ขึ้นมาก บริเวณริมคลองนั้น  สมัยก่อนเป็นที่เปลี่ยว พื้นที่เป็นท้องนาและสวนผักอยู่โดยมาก ชาวบ้านส่วนใหญ่นิยมใช้เรือเป็นพาหนะขึ้นล่องไปมาค้าขายตามลำคลอง ภายหลังเสร็จสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อการคมนาคมคับคั่ง ความเจริญตามมา จำต้องขยายถนนและถมคลองเสีย ตำบลนี้จึงมีชื่อว่า คลองเตย แต่หาได้มีคลองไม่ (ตัดตอนความจากหนังสือ “บ้านปลายเนินคลองเตย” 28 เมษายน 2537)
เขตคลองเตยนี้  เดิมเป็นแขวงหนึ่งของเขตพระโขนงได้แยกเปิดที่ทำการแขวงให้บริการประชาชน         แขวงคลองเตย เมื่อปี พ.ศ.2521 ต่อมาเมื่อวันที่  27 เมษายน  2532 ได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร จัดตั้งเป็นสำนักงานเขตพระโขนงสาขา 1 รับผิดชอบในพื้นที่เขตปกครองแขวงคลองเตย แขวงคลองตันและแขวงพระโขนง
                        วันที่  9  พฤศจิกายน  2532 กรุงเทพมหานครได้ประกาศให้สำนักงานเขตพระโขนงสาขา 1 เป็น สำนักงานเขตคลองเตย มีที่ทำการตั้งอยู่ อาคารเลขที่ 599 สามแยกกล้วยน้ำไท แขวงคลองเตยเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
                        วันที่  31  มีนาคม  2538 มีประกาศกรุงเทพมหานครให้เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตคลองเตย เป็นเขตคลองเตยและเขตคลองเตยสาขา 1 แบ่งพื้นที่เขตการปกครองออกเป็น 6 แขวง ใช้ถนนสุขุมวิทเป็นเส้นแบ่งเขต  ให้พื้นที่ที่อยู่แขวงทิศเหนือของถนนสุขุมวิท ประกอบด้วยแขวงคลองเตยเหนือ แขวงคลองตันเหนือและแขวงพระโขนงเหนือ เป็นพื้นที่ของสำนักงานเขตคลองเตยสาขา 1
                        ส่วนเขตการปกครองด้านทิศใต้ ประกอบด้วยแขวงคลองเตย  แขวงคลองตัน และแขวงพระโขนง  เป็นพื้นที่เขตการปกครองของเขตคลองเตยจวบจนปัจจุบัน
                        ต่อมาได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2540 เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตคลองเตยและตั้งเขตคลองเตยสาขา 1 เป็นเขตวัฒนา ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2541เป็นต้นมา
เขตคลองเตยจัดอยู่ในกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ซึ่งถือเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่และการพัฒนาตามแนววงแหวนอุตสาหกรรม
  
อาณาเขตท้องที่
-ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตวัฒนา ตั้งแต่แนวเขตทางรถไฟสายช่องนนทรีด้านตะวันออก
ติดถนนสุขุมวิท ด้านเหนือไปทางทิศตะวันออกตามแนวขอบทางของถนนสุขุมวิทด้านเหนือ
ผ่านซอยสุขุมวิท 2 (ซอยนานาใต้) จนถึงบริเวณปากซอยสุขุมวิท 52 (ซอยศิริพร) ด้านเหนือ


-ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตพระโขนง เริ่มจากบริเวณปากซอยสุขุมวิท 52(ซอยศิริพร) 
ด้านเหนือไปทางทิศ ตะวันตกตามแนวขอบทางจนถึงบริเวณปลายซอยสวัสดี 
ตัดผ่านทางด่วนเฉลิมมหานครผ่านแนวทางรถไฟเก่าสายปากน้ำ ผ่านชุมชนสวนอ้อย
จรดแม่น้ำเจ้าพระยา

- ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่หลังชุมชนสวนอ้อย
จรดแม่น้ำเจ้าพระยาไปทางทิศตะวันตกจนถึงแนวทางเขตทางรถไฟสายช่องนนทรีด้านตะวันออก 


-ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตสาทรและเขตปทุมวัน ตั้งแต่แนวเขตทางรถไฟสายช่องนนทรีด้านตะวันออก
ติดแม่น้ำเจ้าพระยาไปทางทิศเหนือตามแนวเขตทางรถไฟสายช่องนนทรีด้านตะวันออก
บรรจบถนนสุขุมวิทด้านเหนือ

การปกครอง มีพื้นที่เขตการปกครอง 3 แขวง
1. แขวงคลองเตย 7.069 ตร.ม.
2. แขวงคลองตัน 1.728 ตร.ม.
3. แขวงพระโขนง 3.519 ตร.ม.
รวม 12.316 ตร.ม.