ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน2564)
สำนักงานเขตคลองเตย
 

รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับหน่วยงาน (แบบ ง.401)

 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564