ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ค่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร)

วันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564