ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประมูลจ้างเหมางานปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองเตย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประมูลจ้างเหมางานปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองเตย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เอกสารแนบ