ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงซอยโรงพยาบาล 2 จากถนนพระรามที่ 4 ถึงซอยบาร์โบส 2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงซอยโรงพยาบาล 2 จากถนนพระรามที่ 4 ถึงซอยบาร์โบส 2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารแนบ