(ร่าง)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563