ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (งานปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองเตย)

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564