ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ)

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564