การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมแสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้เครือข่ายภาคประชาสังคมได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานเขต 

ปีงบประมาณ 2565