การเดินทาง สามารถเดินทางมาโดย
1. รถยนต์/รถจักรยานยนต์ส่วนตัว
2. รถโดยสารประจำทางสาย 25, 45, 71, 72, 109, 115, 116 และ ปอ.173 ต่อรถจักรยานยนต์รับจ้าง
 

แผนที่สำนักงานเขต 

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565