ประกาศสำนักงานเขตคลองเตย เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคลากรช่วยปฏิบัติงานสำนักงานกองทุนสาขากลุ่มงานพัฒนางานกองทุน

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565