ประกาศสำนักงานเขตคลองเตย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคลากรช่วยปฏิบัติงานสำนักงานกองทุนสาขากลุ่มงานพัฒนางานกองทุน

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565