ประกาศสำนักงานเขตคลองเตย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตคลองเตย

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565