จองคิวทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวคนต่างด้าว กัมพูชา ลาว เมียนมา ได้ถึง 30 ก.ย. นี้

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565
image

1. ลงทะเบียนจองคิวออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 65 ทางเว็บไซต์ http://nonthaiidbkk.bangkok.go.th จากนั้นเข้ารับบริการจัดทำประวัติ และบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู) ณ ฝ่ายทะเบียน 50 สำนักงานเขต ในวันราชการปกติ (จันทร์-ศุกร์) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 65 เวลา 16.00-18.00 น. (สำนักงานเขตละ 30 คิว/วัน) โดยเตรียมเอกสารประกอบการดำเนินการ ดังนี้ 1. ใบอนุญาตทำงาน (บต.39) ระบุวันหมดอายุ 13 ก.พ. 66 2. หนังสือเดินทางที่ได้รับการตรวจลงตรา Visa อนุญาตทำงานให้อยู่ในราชอาณาจักรถึง 13 ก.พ. 66 (ต้องมี) 3. สำเนาทะเบียนบ้านที่เจ้าบ้านให้ความยินยอม และนายจ้างยืนยันที่พักอาศัย ได้แก่ หนังสือให้ความยินยอมของเจ้าบ้าน และหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าบ้านพร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบ-ผู้รับมอบอำนาจ และ 4. เอกสารประกันสังคม/ประกันสุขภาพ แล้วแต่กรณี โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียน โทร. 0 2240 2482 หรือเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @kt1033