ประกาศสำนักงานเขตคลองเตย เรื่อง นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ประกาศสำนักงานเขตคลองเตย เรื่อง นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานเขตคลองเตย ขอประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561-2565) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานเขตคลองเตย และเพื่อใช้สื่อสารนโยบายไปยังข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานเขตคลองเตย