ประกาศสำนักงานเขตคลองเตย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 8

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565