ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565