ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดคลองเตย สังกัดสำนักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565