ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดสะพาน สังกัดสำนักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565