ประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 51)

วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565