คลองเตยจัดกิจกรรมขยับกายสร้างสุข​ ส่งเสริมสุขภาพบุคลากร

วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565
image

คลองเตยจัดกิจกรรมขยับกายสร้างสุข​ ส่งเสริมสุขภาพบุคลากร

วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565
image

(วันที่​ 22 มีนาคม​ 2565) เวลา​ 09.00 น.​ นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Aerobic exercise ขยับกายสร้างสุข ส่งเสริมสุขภาพบุคลากรให้มีสุขภาพพลานามัยที่ดีเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน กิจกรรมประกอบด้วย การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย การอบรมด้านโภชนาการ และการออกกำลังกาย โดยวิทยากรจากศูนย์บริการสาธารณสุข 41 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตคลองเตย

โครงการ Aerobic exercise ขยับกายสร้างสุข เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ( พ.ศ. 2556 - 2575 ) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คนเมืองมีสุขภาพพลานามัยที่ดี สำนักงานเขตคลองเตยเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัด

กรุงเทพมหานครที่มีบุคลากรหลากหลายตำแหน่ง ที่ช่วยดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายของกรุงเทพมหานคร และเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน สำนักงานเขตคลองเตยตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างสุขภาพให้กับบุคลากรจึงได้จัดทำโครงการ Aerobic exercise ขยับกายสร้างสุขขึ้น โดยมีกิจกรรม

1. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

2. การอบรมโภชนาการและการออกกำลังกาย

3. กิจกรรม​ Aerobic exercise ขยับกายสร้างสุข ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสำนักงานเขตคลองเตย มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการออกกำลังกายและเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากรของสำนักงานเขตคลองเตย รวมถึงการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์