รายงานการกำกับติดตามดำเนิการป้องกันทุจริตตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สำนักงานเขตคลองเตย

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)