• แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านช่องทางไปรษณีย์
    >> ทําหนังสือราชการถึง สํานักงานเขตคลองเตย 599 แยกกล้วยน้ำไท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 10110


  • แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่าน E-mail
    ได้ที่ E-mail : klongtoei_district@yahoo.co.th

  • แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่าน โทรศัพท์
    ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ : 02 249 9705