รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงานเขตคลองเตย